POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
08.01.2018 - 31.01.2018
Typ akce: Tisková zpráva

Projekt EDUGARD a školní soutěž 2017/18 „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“

Tisková zpráva, 7. prosince 2017

Projekt EDUGARD a školní soutěž 2017/18 „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“

Zahradní pedagogika je praktické environmentální a přírodovědné vzdělávání o zahradě a vztazích či procesech v ní probíhajících, propojuje zahradnickou a pedagogickou činnost. Využívá zahradu s přírodními a látkovými cykly a biologickou rozmanitostí jako prostor pro rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a studentů. Je založena na prožitkovém učení, vnímání všemi smysly a přímém kontaktu s organismy a přírodními materiály. Pobyt v přírodní zahradě umožňuje žákům bezpečně získávat vlastní zkušenosti, zlepšovat tělesnou kondici a manuální zručnost, rozvíjí osobní i sociální kompetence a posiluje pozitivní vztah k životu kolem nás.

Celkem 6 partnerských organizací z České republiky a Rakouska si od září 2016 do srpna 2019 navzájem vyměňuje zkušenosti v oblasti zahradní pedagogiky, a to v rámci projektu „Edugard ATCZ65“. Ekocentrum Chaloupky jsou vedoucím partnerem celého projektu, do kterého se dále zapojila Jihočeská univerzita, Přírodní zahrada z. s. a brněnská Lipka. Rakouskou stranu zastupuje Vysoká škola pedagogická pro zemědělství a životní prostředí z Vídně a sdružení Natur im Garten z dolnorakouského Tullnu. Projekt je podpořen z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Cílem projektu je podpořit školní práci dětí uplatňováním prvků zahradní pedagogiky ve výuce.  Cítíme zde velký potenciál pro proměnu komplikovaného vztahu moderní společnosti k přírodě. Zahradní pedagogika přináší nejenom rozvoj povědomí o ekologických kolobězích v přírodě, ale dává také prostor pro rozvoj motorických a sociálních kompetencí. Proto mají experti za cíl vrátit zahradní pedagogiku opět do škol. Společně budou vyvinuty aktuální a prakticky orientované zahradně pedagogické výukové aktivity a ty pak nabízeny žákům i pedagogům. 
V první etapě projektu bylo realizováno přeshraniční dotazníkové šetření, které zmapovalo využívání zahrad a školních pozemků v České republice a Rakousku. Výsledky výzkumu jsou základem pro vývoj nových zahradně pedagogických vzdělávacích nabídek pro žáky základních škol.

K výstupům projektu počítáme také vytvoření společného česko-rakouského vzdělávacího programu, který vytvoří rámec pro realizování výukových aktivit pro učitele i žáky. Zapojení partneři pak v rámci katalogu zahradních areálů budou moci prezentovat i vzdělávací nabídku zahradní pedagogiky.

Zajímavý je také historický aspekt projektu. Školní zahrady mají v obou zemích více než stoletou tradici. U škol se objevují už v 19. století, ale pouze v Česku se alespoň částečně zachovaly do dnešní doby. Velkou propagátorkou jejich zachování a rozvoje byla zakladatelka Chaloupek paní Květoslava Burešová a partneři projektu v této tradici pokračují. Rozhodně se však nejedná o žádný návrat do minulosti. Zahrady umožňují využití moderních vzdělávacích metod, jakými jsou badatelské vzdělávání, učení se praxí, zážitkové a prosociální učení či učení se o reálném světě.

Ve finále proběhne vzdělávání pedagogických pracovníků a příprava budoucích učitelů – Masarykova univerzita se zapojí v rámci předmětu Ekologické pěstitelství a Jihočeská univerzita s předmětem Školní zahrada ve výuce. Součástí budou stáže jak pro české, tak pro rakouské studenty v obou zemích. Součástí projektu je i investiční část, kterou realizuje Jihočeská univerzita na své výukové zahradě a Lipka na Kamenné na pozemku u řeky Svratky.

Na téma zahradní pedagogika se uskutečnila ve dnech 12. - 13. 5. 2017 dvoudenní zahajovací konference projektu na DIE GARTEN TULLN v rakouském Tullnu. Podklady z akce, informace o přednášejících, odkazy na přednášky na youtube jsou na webu rakouského partnera Natur im Garten: https://www.naturimgarten.at/internationale-aktivit%C3%A4ten/eu-projekte/edugard-education-in-gardens.html. Konference byla realizována v rámci cíle projektu informovat veřejnost o tématu využití školních zahrad pro výuku a vyměňovat si zkušeností přes hranice. K plnění těchto cílů přispívá také video, které je ke zhlédnutí na:

https://www.youtube.com/watch?v=sf0K6RpT4cA.

K propagaci zahradní pedagogiky slouží v rámci projektu i soutěž pro základní školy „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“, do které se mohou do 23. 12. 2017 přihlásit i základní školy v Jihočeském kraji.

Hledáme žákovské projekty, které školy zrealizují ve školním roce 2017/18 a jejichž základem je zkušenostní učení „o zahradě v zahradě“. Do soutěže budou zařazeny ty žákovské projekty, které byly iniciovány a realizovány třídními kolektivy v rámci vyučování nebo žákovskými kolektivy v rámci volnočasových aktivit školy. Škola může pro účast v této soutěži vymyslet nový žákovský projekt nebo se do soutěže přihlásit s aktivitou / projektem, který je ve škole realizován dlouhodobě. Oceněny budou inovativní projekty žáků, které se mohou stát vzorem pro další školy. Při jejich realizaci je vhodné zohlednit kromě trvalé udržitelnosti a ekologických principů i sociální a ekonomické aspekty.

Soutěž je otevřena pro třídy a zájmové skupiny žáků (věk 6 – 15 let) základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Kraji Vysočina, Jihomoravském a v Jihočeském kraji. Každá třída / skupina se může zapojit pouze jedním projektem do jednoho tématu.

Je možné si vybrat jedno ze tří témat pro účast na soutěži, a to:

  1. Zahradničení se zahradou, ale i bez zahrady (důraz na zajímavé a kreativní pojetí ekologického zahradničení).
  2. Zahrada vypráví (důraz na zajímavé a kreativní pojetí vyprávění o školní zahradě, které může být vyprávěné, psané nebo zobrazené prostřednictvím obrázků, fotografií či filmu).
  3. Pokusy na zahradě (důraz na aplikaci znalostí a dovedností ze třídy přímo v zahradě).

Přihlášené školy odešlou vyplněný průvodní list k projektu spolu s případnou další dokumentací k realizaci projektu do 31. 5. 2018 na regionálně příslušné kontaktní místo soutěže (pro Jihočeský kraj je to kancelář Přírodní zahrada z. s.). Výsledky soutěže vyhlásí pořadatelé do 29. 6. 2018 a budou prezentovány na webových stránkách pořadatelů a na mezinárodní konferenci k zahradní pedagogice na závěr projektu v květnu 2019 v ČR.

Porota nominuje 38 projektů z České republiky, které obdrží zdarma ekologické výukové programy u českých a rakouských vzdělávacích organizací (realizátorů projektu EDUGARD). Bude přihlíženo k výběru typu programu v přihlášce do soutěže. Kromě samotného programu bude žákům uhrazena také doprava na program; u vícedenních programů i ubytování a strava. Každý zapojený tým obdrží drobné ceny využitelné při zahradničení a výukové materiály o přírodních zahradách. Další informace k soutěži, přihláškový formulář a další potřebné podklady a formuláře jsou na webu www.prirodnizahrada.eu.