POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Investiční priorita 1a:

Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

Cíl

  • Zlepšení a rozšíření výzkumné a inovační kapacity

Opatření

  • Přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, společně využívané/sdílené přeshraničně
  • Investice do nových společně využívaných /sdílených výzkumných a vývojových zařízení,
  • rozšíření a modernizace technologických zařízení
  • podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních kapacit

Investiční priorita 1b:

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání

Cíl

  • Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací

Opatření

  • Společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know – how mezi výzkumnými a inovačními institucemi a podniky
  • Systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) připojit se k systému inovací a využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací
  • Propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými institucemi, vzdělávacími/výzkumnými institucemi, vysokými školami  a podniky