POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Program spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika byl Evropskou komisí schválen dne 23. června 2015. Jako součást evropské politiky soudržnosti si Program klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl na realizaci projektů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem prostředky ve výši okolo 98 mil. €.

Výše dotace EU může činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu­. Zbylé prostředky je potřeba dofinancovat z veřejných či soukromých zdrojů žadatele.

Délka ani celková výše nákladů projektů není omezena, doporučujeme však konzultovat Váš projektový záměr nejprve s našimi kolegy v krajích (viz kontakty).