POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Stanovisko programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika k potírání zločinu

Řídicí orgán programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika je při výkonu své funkce zavázán k ochraně EU fondů a dalších jemu svěřených veřejných fondů před podvodným jednáním a korupcí.

Termín podvod všeobecně označuje široký rozsah provinění včetně krádeže, korupce, zpronevěry, úplatku, padělání, oklamání, tajné dohody, praní špinavých peněz, zamlčení zásadních faktů. Toto zahrnuje podvodné jednání za účelem osobního obohacení, resp. obohacení osoby blízké nebo obohacení třetí osoby, s úmyslem způsobit tím škodu třetí osobě, přičemž úmysl je klíčovým prvkem, který odlišuje podvodné jednání od nesrovnalosti.

Podvodné jednání má nejen potenciální finanční dopad, ale může poškodit i jméno institucí, které zodpovídají za efektivní a účinné řízení ESI fondů. Dobré jméno má pro veřejnoprávní instituci speciální význam, neboť všeobecně zodpovídá za řízení veřejných fondů a speciálně za finanční prostředky EU.

Korupce je zneužití moci ve vlastní prospěch.

Střet zájmů vzniká tam, kde je nestranné a objektivní vnímání oficiálních funkcí poškozeno na základě rodinných a citových vazeb, politické nebo národní příslušnosti, hospodářského zájmu nebo jiného společného zájmu například s některým z žadatelů nebo příjemců finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Co se týká podvodného jednání a korupce, zastává Řídicí orgán politiku nulové tolerance.

Identifikovali jsme rizikové oblasti, ve kterých by mohlo k podvodnému jednání docházet, a za účelem sledování podezřelých případů, které nám jsou nahlášeny, jsme vypracovali všestranný kontrolní systém a stanovili opatření a postupy.

Společně se zástupci členských zemí, budeme na národní úrovni, v souladu s národními správními a právními postupy, činit kroky všude tam, kde je to nutné.

Řídicí orgán očekává od všech zaměstnanců a zástupců programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, že v rámci ochrany právních předpisů, nařízení, kodexu chování a správního řízení a správní proveditelnosti, půjdou příkladem.

Prostřednictvím naší protikorupční politiky usilujeme o:

  • vytvoření prostředí, které odrazuje od podvodného jednání,
  • prevenci a včasné odhalení podvodného jednání,
  • vytvoření postupů, které podporují šetření případů podvodů, a které zabezpečují včasné, transparentní a adekvátní jednání.

Potírání zločinu je společným úkolem pro všechny subjekty zapojené do projektů a programů EU. Všichni partneři, žadatelé, příjemci a široká veřejnost jsou vyzváni k transparentnosti a spolupráci v případě, že je šetřeno podvodné jednání.