POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Investiční priorita 6c:

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Cíl

 • Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem

Opatření

 • Systémová opatření podporující či vytvářející společný rámec (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírodního dědictví
 • Rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního a přírodního dědictví (např. historické památky, přírodní monumenty, chráněné oblasti)
 • Ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přesdhraničního regionu splňující definici UNESCO
 • Informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné turistické infrastruktury
 • Zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice, cyklostezky a stezky pro pěší zajišťující diostupnost stávajícího kulturního dědictví pro veřejnost

Investiční priorita 6d:

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včeně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Cíl

 • Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb

Opatření

 • Investice do přírodních a krajinných prvků, které přispívají k prevenci povodní anebo retenci vody, adaptaci na klimatické změny a zmírnění negativních dopadů (např. opatření řešící sucha), opatření k lepší migraci druhů, vzdělávácí činnosti, příprava a implementace soistavy Natura 2000, apod.

Investiční priorita 6f:

Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

Cíl

 • Podpora využití ekologicky inovativního potenciálu regionu

Opatření

 • Implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí
 • Inovativní projekty zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení
 • Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy zaměřené na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí