POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Příjemce 2014 - 2020

Publicita

Všichni příjemci dotace jsou povinni informovat veřejnost o podpoře jejich projektu z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Rakousko- Česká republika.

Příjemci dotace jsou přitom povinni respektovat podmínky publicity a propagace uvedených v kap. 5 Příručky pro příjemce, dále pak v bodě 2.2 přílohy XII obecného nařízení, jakož i v příslušném prováděcím nařízení, které definuje technické parametry.

Zde si můžete stáhnout logo programu, vlajku EU a vzor prezenční listiny.

K dispozici máte dvě varianty. Kompletní variantu (s odkazem na fond EFRR) v barevném provedení jste povinni na publikačních materiálech uvést vždy. V ojedinělých (zdůvodnitelných) případech je možné použít druhou variantu (logo bez odkazu na fond EFRR) či jednobarevné provedení obou variant. V případě potisku menších propagačních předmětů, jako jsou např. propisky, doporučujeme použít logo bez odkazu na fond EFRR.

 

Vlajka EU ke stažení

Německá, Česká, Anglická

Jako vektorová grafika zde: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_cs.

Pod vlajku je nutné vždy umístit/doplnit text "EVROPSKÁ UNIE"!

Povolené druhy písma: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma und Verdana.

Výzva na státní rozpočet ČR

Čeští projektoví partneři, kteří mají nárok na dotaci ze státního rozpočtu (viz kap. 3.4.2.1 Příručky pro žadatele) mohou při schválení projektu získat kromě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj také 5% dotaci ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

Více informací naleznete zde.

Brožura s příklady dobré praxe 2007-2013