POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Priorita 2 – Klima a životní prostředí

Specifický cíl 2.1: Přizpůsobení se změně klimatu 

Opatření: 

Typ opatření 2.1a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit připravenost na dopady změny klimatu

Cílem je posílit přeshraniční vnímání dopadů změny klimatu a umožnit realizaci odpovídajících opatření založených na společné datové základně.

Příklady aktivit:

 • zkoumání dopadů změny klimatu v programovém území a v jednotlivých regionech, včetně ekonomických rizik způsobených změnou klimatu,
 • výměna dat a rozšiřování monitorovacích systémů k dopadům souvisejícím se změnou klimatu,
 • přeshraniční výměna know-how o dopadech souvisejících se změnou klimatu.
Typ opatření 2.1b: Společné pilotní akce a řešení v oblasti přizpůsobení se změně klimatu

Cílem je zavést společné řízení rizik, společná přeshraniční řešení a investice za účelem zlepšení připravenosti na změnu klimatu.

Příklady aktivit:

 • posílení spolupráce při budování integrovaného systému řízení rizik,
 • spolupráce v rámci opatření pro přizpůsobení se změně klimatu (např. výsadba druhů odolných vůči suchu, zahradní/parkové úpravy ve městech/na venkově, zelená a modrá infrastruktura pro snížení vlivu tepelných ostrovů),
 • společná environmentální opatření na zemědělských půdách a v lesích (např. zlepšení kvality půdy, zamezení erozi),
 • společné pilotní akce, např. výsadba zeleně, snižování spotřeby půdy, rekonstrukce budov, zadržování vody pro lepší mikroklima, zvýšení odolnosti půdy,
 • společný vývoj nástrojů pro identifikaci rizik a vhodných vodohospodářských opatření,
 • společná řešení pro správné hospodaření s vodními zdroji (např. zavlažování v zemědělství, zadržování vody, ekologická opatření pro přirozené zadržování vody, zajištění zdrojů pitné vody).
Typ opatření 2.1c: Zvyšování povědomí a vzdělávací opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu 

Cílem je zvýšit povědomí o nebezpečí a sociálních, ekonomických a ekologických důsledcích změny klimatu a podpořit změnu chování veřejnosti i místních orgánů.

Příklady aktivit:

 • kampaně na zvyšování povědomí o problematice ochrany klimatu pro obyvatele obcí (např. informační  kampaně pro představitele obcí, zvyšování povědomí o ochraně před katastrofami),
 • vzdělávací opatření a zvyšování kvalifikace v oblasti změny klimatu (např. vzdělávání obyvatel).

Specifický cíl 2.2: Ochrana přírody a biologická rozmanitost 

Opatření:  

Typ opatření 2.2a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat s cílem zlepšit vodní hospodářství

Cílem je posílit výměnu přeshraničních znalostí a dat na podporu přiměřeného a koordinovaného vodního hospodářství v regionu.

Příklady aktivit:

 • spolupráce pro lepší ochranu vodních zdrojů (např. prameny a malé vodní toky, podzemní vody, společná správa povodí, propojení vodního hospodářství a ochrany přírody),
 • společné akce k rozšíření přeshraniční znalostní základny o přeshraničním regionu.
Typ opatření 2.2b: Společné pilotní akce a investice do společných řešení pro ekologické vodní hospodářství

Cílem je realizovat společné projekty, které by měly zlepšit hospodaření s vodními zdroji v regionu a zvýšit připravenost na nepředvídatelné události, jako jsou povodně nebo sucha. Tento typ opatření zahrnuje aktivity v oblasti komunikace a zlepšení informovanosti pro širokou veřejnost.

Příklady aktivit:

 • společná obnova vodních útvarů (např. obnova přírodních toků a břehů řek, obnova niv).
Typ opatření 2.2c: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna dat za účelem zvýšení biologické rozmanitosti

Cílem je posílit přeshraniční výměnu znalostí a dat s cílem zlepšit informace o stavu biologické rozmanitosti v regionu a identifikovat vhodná opatření.

Příklady aktivit:

 • zlepšení situace v oblasti dat a monitorování,
 • společné databáze,
 • společné plány řízení.
Typ opatření 2.2d: Společné pilotní akce a společná řešení ke zlepšení a ochraně biologické rozmanitosti

Cílem je realizace společných projektů zaměřených na zlepšení biologické rozmanitosti a ochranu přírodních stanovišť. 

Příklady aktivit:

 • rozvoj sítí biotopů,
 • koridory pro migraci divoce žijících zvířat,
 • společný management krajiny,
 • kontrola neofytů a kůrovce,
 • znovuvysazování rostlin a živočichů (dle Směrnice o stanovištích),
 • projekty zaměřené na biologickou rozmanitost s integrovanými udržitelnými prvky cestovního ruchu (nikoli projekty zaměřené čistě na cestovní ruch),
 • společné přístupy k obnově modré a zelené infrastruktury v městských oblastech.
Typ opatření 2.2e: Aktivity zaměřené na zvyšování povědomí a vzdělávání na podporu biologické rozmanitosti

Cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatství regionu a o potřebě jeho lepší ochrany.

Příklady aktivit:

 • zvyšování povědomí obyvatel o otázkách biologické rozmanitosti prostřednictvím opatření na zlepšení informovanosti o životním prostředí,
 • projekty zaměřené na biologickou rozmanitost se vzdělávacími aktivitami.