POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Nový program navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro období 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. 

Program spolupráce Interreg Rakousko — Česko 2021—2027 byl Evropskou komisí schválen dne 16. června 2022.

Výše dotace EU může činit max. 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu­. Zbylé prostředky je potřeba dofinancovat z veřejných či soukromých zdrojů žadatele.

Na základě zjištěných potřeb v programovém území byly stanoveny priority a specifické cíle, které budou v programu podporovány. Detailní popis prioritních os naleznete zde

Z celkové částky alokace Programu je vyčleněno 7 % prostředků na Technickou pomoc.