POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Aktivity projektu a zveřejňování jeho výstupů nekončí datem ukončení projektu.

V souladu s čl. 71 obecného nařízení se udržitelnost vztahuje na investice do infrastruktury a produktivní investice. Vzhledem k tomu, že projekty realizované v rámci programu by se měly zaměřit na vytvoření a posílení trvalé spolupráce mezi partnery na obou stranách hranice, platí podmínka udržitelnosti také pro další projekty, jejichž charakter zakládá předpoklad, že projekt bude plnit účel, na který byla dotace poskytnuta, i po ukončení realizace. Udržitelnost je nutné zajistit po dobu 5 let od zaslání poslední platby vedoucímu partnerovi, nebo po dobu stanovenou pravidly pro veřejnou podporu, pokud se tato pravidla na projekt vztahují.

Výdaje spojené s financováním udržitelnosti výstupů projektu jsou po dobu jeho udržitelnosti hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.

Způsob zajištění udržitelnosti podpořeného projektu je nutné stanovit v projektové žádosti. U projektů, kterých se podmínka udržitelnosti týká, je třeba popsat konkrétní opatření (včetně institucionální struktury, finančních zdrojů, apod.), kterými bude zajištěna a/nebo podpořena udržitelnost výstupů a výsledků projektu během jeho realizace a po skončení projektu. Je-li to relevantní, je třeba vysvětlit, kdo bude odpovědný, příp. kdo bude vlastník výsledků a výstupů.

Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel i po ukončení projektu v odůvodněném případě požádán o vrácení dotace nebo její části.