POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

SCHVALOVÁNÍ PROJEKTU

O spolufinancování doporučených projektů rozhoduje na základě projektové žádosti a výsledků hodnocení Monitorovací výbor (MV) na svých zasedáních. MV schvaluje projekty na základě souhlasu všech členů (konsensus).

 

MOŽNÉ VÝSLEDKY SCHVALOVÁNÍ: 

  •  projekt schválen

Monitorovací výbor schválí podporu daného projektu z Programu, pokud vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z EFRR. Přesto mohou být Monitorovacím výborem stanovena drobná doplnění a úpravy projektu, které musí vedoucí partner splnit.

  •  projekt schválen s podmínkou/podmínkami

Monitorovací výbor schválí projekt s podmínkou/podmínkami, pokud projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje drobné nedostatky. Projekt je schválen s podmínkou odstranění těchto nedostatků, teprve poté vystaví Řídící orgán Smlouvu o poskytnutí prostředků EFRR. Za odstranění nedostatků zodpovídá vedoucí partner.

Projekt se již nebude na příštím zasedání Monitorovacího výboru projednávat, příslušný pracovník Společného sekretariátu Monitorovací výbor o splnění podmínky/podmínek informuje. V případě, že vedoucí partner nesouhlasí s podmínkami, určenými Monitorovacím výborem, nejsou splněny podmínky pro financování projektu a projekt je považován za zamítnurý. Nedojde k vystavení Smlouvy o poskytnutí prostředků EFRR. Monitorovací výbor může stanovit podmínky, které je nutné splnit do podpisu Smlouvy o poskytnutí prostředků EFRR, nebo podmínky, které je partner povinen plnit v průběhu realizace projektu či po jeho skončení v době udržitelnosti.

  • projekt pozastaven

Projekt obsahuje nedostatky, které neumožňují projekt schválit s podmínkou/podmínkami, a proto je projednávání projektu pozastaveno. Pracovník Společného sekretariátu informuje vedoucího partnera, že je nutné projekt upravit. Teprve po  odpovídajících změnách lze projekt projednat na zasedání Monitorovacímu výboru. Projektu zůstává registrační číslo a výdaje projektu jsou způsobilé od data původního podání. Projektová žádost musí být upravena v souladu s výhradami Monitorovacího výboru a znovu podána ve stanoveném termínu včetně chybějících resp. aktualizovaných příloh (pokud jejich platnost v mezidobí vypršela). Projekt také musí znovu projít procesem hodnocení. 

Pokud vedoucí partner během osmi měsíců po zasedání Monitorovacího výboru nereaguje, je projekt považován za zamítnutý.

  •  projekt zamítnut

Monitorovací výbor může zamítnout projekt, který obsahuje velké nedostatky nebo nesplňuje kritéria Programu. Projekt může být zamítnut rovněž z toho důvodu, že bylo předloženo mnoho kvalitních projektových žádostí a finanční prostředky nepostačují k financování všech těchto projektů. V případě zamítnutí není možno stejný projekt opětovně předložit.

Zástupci spolkových vlád/krajských úřadů mohou projekt ze zasedání Monitorovacích výborů také stáhnout. Projekt lze stáhnout z různých důvodů, např. na žádost vedoucího partnera, z důvodu nedostatku finančních prostředků, apod.

Písemná informace o výsledcích výběru projektů 

Po schválení zápisu ze zasedání MV, zašle Společný sekretariát oznámení o výsledku projednávání jednotlivých projektů Monitorovacím výborem úspěšným i neúspěšným vedoucím partnerům, jejichž žádosti byly na zasedání MV projednány. Součástí oznámení úspěšným vedoucím partnerům bude i seznam případných podmínek stanovených Monitorovacím výborem. Oznámení neúspěšným vedoucím projektovým partnerům bude obsahovat zdůvodnění zamítnutí projektu Monitorovacím výborem.