POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Žádosti můžete připravovat buď samostatně, nebo s pomocí specializované externí firmy. Za případné zajištění pomoci externí firmou je zcela zodpovědný partner. Před formálním podáním žádosti Vám doporučujeme konzultaci projektového záměru s příslušnými Regionálními subjekty

Tyto konzultace nejsou povinné, jejich realizace je však nezbytnou podmínkou pro uplatnění paušálních výdajů na přípravu projektu (ve výši 5 000 eur). Před vlastní konzultací musí proběhnout založení projektu v elektronickém Monitorovacím systému (eMS). Pro možnost uplatnění přípravných výdajů musí konzultaci absolvovat všichni partneři zapojení do projektu u příslušných Regionálních subjektů osobní formou.

 HLAVNÍ PODMÍNKY

 • na projektu se musí podílet minimálně jeden rakouský a jeden český partner,

 • partneři mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu,

 • program podpoří pouze takové projekty, které budou plně v souladu s prioritními osami a specifickými cíly,

 • projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce, přičemž splnění prvních dvou (společná příprava a společná realizace) je povinné:

  - společná příprava
  - společná realizace
  - společné financování
  - společný personál

 • projekt musí mít pozitivní dopad na rakouské a české pohraničí,

 • dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. 

    

 

PODANÍ ŽÁDOSTI

Projektovou žádost vytvoříte a podáte online prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (eMS).  

Projektová žádost musí být vyhotovena v obou oficiálních jazycích programu, tzn. v českém a německém jazyce. Veškeré informace v žádosti musí být v obou jazykových mutacích konzistentní. 

Jednotlivé kroky elektronického podání žádosti najdete podrobně popsané v Příručce k vyplňování projektové žádosti v eMS. 

Podat žádost můžete kdykoliv v průběhu programu. Je vypsána pouze jedna výzva pro celé období. Pro schvalování projektů v aktuálních zasedáních Monitorovacího výboru je však nutné včasné podání finální projektové žádosti a všech nutných příloh.

Lhůty pro podání projektových žádostí a termíny zasedání Monitorovacího výboru naleznete zde.