POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Celková zodpovědnost za koordinaci procesu kontroly a hodnocení projektových žádostí spočívá na Společném sekretariátu s tím, že do výkonu vlastního procesu hodnocení jsou zapojeni i tzv. odborní hodnotitelé.

Kontrola a hodnocení projektové žádosti probíhá ve dvou etapách:

    1. kontrola přijatelnosti projektové žádosti

    2. hodnocení projektové žádosti (hodnocení kvality a hodnocení přeshraničního dopadu)

Cílem kontroly přijatelnosti je zjistit, zda projektová žádost splňuje všechna základní kritéria  programu (např. přeshraniční spolupráci, předložení všech povinných příloh projektu, správná kalkulace finančních zdrojů, apod.).

Podrobný popis hodnocení jednotlivých fází kontroly přijatelnosti naleznete v Příručce pro žadatele, příloha P05 - Checklist pro hodnocení kritérií přijatelnosti.

V jejích přílohách si můžete stáhnout kontrolní list kritérií přijatelnosti, který zároveň slouží jako podklad ke kontrole přijatelnosti.

Ve druhé etapě, hodnocení projektové žádosti, se hodnotí kvalita a přeshraniční dopad: 

Koordinace hodnocení kvality projektu je zajišťována Společným sekretariátem v úzké spolupráci s Regionálním subjektem. Hodnocení projektu provádí externí experti. Regionální subjekty jsou zodpovědné za vnitřní koordinaci v rámci svého území a určení konkrétního experta, který hodnocení kvality provede.

Hodnocení přeshraničního dopadu spadá pod Společný sekretariát a je opět hodnocen dvěma pracovníky sekretariátu. Hodnocení probíhá paralelně s hodnocením kvality.

Podrobný popis hodnocení jednotlivých fází kontroly přijatelnosti naleznete v Příručce pro žadatele, příloha P06 - Check-list pro hodnocení kritérií kvality.

V jejích přílohách si můžete stáhnout kontrolní list hodnocení projektové žádosti.

 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Po vyplnění všech kontrolních listů spadajících pod obě etapy shrne Společný sekretariát výsledky a předá je Monitorovacímu výboru. Výsledek kontroly přijatelnosti a hodnocení projektové žádosti (hodnocení kvality a přeshraničního dopadu) tvoří základ pro rozhodování o udělení podpory z EFRR. O projektech je rozhodováno na pravidelných zasedáních Monitorovacího výboru v souladu se schváleným Jednacím řádem.