POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Na co si dát pozor při zpracování projektové žádosti?

Vážení žadatelé, 

díky zkušenostem získaným v průběhu předchozích hodnocení pro Vás Společný sekretariát připravil přehled několika bodů, na které by si žadatelé měli dát při zpracování projektové žádosti pozor.

Termín pro předkládání projektových žádostí na 9. monitorovací výbor (11. 10. 2019, 14.00 hod.) se blíží!

 • Náš program je přeshraniční, proto uvádějte název projektu v češtině i němčině.
 • Monitorovací období definujte tak, aby na sebe jednotlivá období, včetně přípravného období, navazovala (monitorovací období končí posledním dnem v měsíci a nové navazuje prvním dnem následujícího měsíce).
 • Cílová hodnota dílčích výstupů v jednotlivých pracovních balíčcích by měla korespondovat s popisem dílčí aktivity / dílčího výstupu.
 • Náklady spojené s přípravou projektu tzv. paušály ve výši € 5.000
  • v projektové žádosti vytvořte pracovní balíček „Příprava“, ve kterém popište společnou realizaci a uveďte termín konzultace projektu / termíny konzultací projektu u Regionálního subjektu buď za účasti všech projektových partnerů, nebo jednotlivými projektovými partnery u příslušného Regionálního subjektu
  • částku € 5.000 si do svého rozpočtu zahrnuje v monitorovacím období 0 pouze LP jako samostatnou položku s názvem „Paušální výdaje na přípravu projektu“ v rámci kategorie nákladů „Náklady na externí odborné poradenství a služby“
 • Výdaje mimo programové území (Společná pravidla způsobilosti kap. 2.5)
  • výčet těchto aktivit uveďte v projektové žádosti → záložka „Rozpočet projektu“ → „Aktivity mimo programové území“
  • uveďte zde celkovou částku těchto výdajů vč. rozdělení na jednotlivé partnery
  • všechny zde popsané aktivity a výdaje se musí odrážet v rozpočtu projektu uvedených projektových partnerů  do názvu příslušné podrozpočtové položky napište, že se jedná o výdaj mimo programové území (Např. „Cestování na konference – výdaje mimo programové území“)
 • Pozor! Někteří čeští projektoví partneři mohou obdržet dotaci ze státního rozpočtu, a to ve výši 5% z celkových uznatelných nákladů partnera. Rozhodující je v tomto případě typ organizace partnera. Kdo konkrétně má na tuto dotaci nárok se dozvíte v Příručce pro žadatele, kapitola 3.4.2.1.
  • V případě, že má projektový partner na tento příspěvek nárok a bude o příspěvek žádat, je potřeba upravit v projektové žádosti záložku „Rozpočet projektu“ → Rozpočet partnera“ → „Definovat ostatní financování“. Do řádku s uvedeným zdrojem financování „Státní rozpočet“ a do pole „Právní status“ vyberte z roletky „Automaticky veřejný“ a doplňte příslušnou částku.
 • Jak správně vyplnit přílohu A3 – Čestné prohlášení LP a PP? Jako pomoc při vyplnění můžete použít vzor, který jsme pro vás připravili a naleznete ho na našem webu https://www.at-cz.eu/data//download/cz/useful/Vzor_A3_CZ_Cestne_prohlaseni.pdf.
 • Při zpracování rozpočtu prosím nezapomeňte na několik důležitých bodů:
  • každá podrozpočtová položka musí mít svůj samostatný název,
  • všechny podrozpočtové položky musí mít definovaný typ/označení jednotky a vyplněné pole „Povinné vysvětlení“, ve kterém konkretizujete účel využití finančních prostředků.

Na závěr si dovolujeme připomenout, že projektová žádost musí být vyplněna dvojjazyčně. Soulad jazykových verzí představuje jedno z kritérií hodnocení přijatelnosti. Nepodceňujte tedy překlad do druhého jazyka → právě na tento účel můžete v případě schválení projektové žádosti využít paušál na přípravu projektu.

Nenechávejte podávání projektových žádostí na poslední chvíli! 

Konzultujte Vaše žádosti s Regionálními subjekty

Využijte platnou metodiku pro psaní projektové žádosti.

Těšíme se na Vaše projekty a přejeme Vám hodně úspěchů při psaní projektové žádosti!

 

Společný sekretariát

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.