POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO VR Edu Net

Wow! Virtuální a rozšířená realita!

Projektový tým VReduNet využívá velký potenciál VR a AR k tomu, aby školení a vzdělávání bylo praktičtější. S brýlemi pro virtuální realitu lze například zobrazit všechny kosti v těle ve 3D, včetně jejich názvů.

Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání, budování vztahů  a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících  subjektů v celém programovacím území zabývající se aktuálním tématem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a a vzdělávacím systému a podporuje rozvoj dovedností požadovaných současnými i budoucími pracovníky.
Současně se jedná o propojení vysoce specializovaných odborníků na rozvoj programů AR / VR (rozšířená realita/virtuální realita) s organizacemi v oblasti vzdělávání a jejich propojení s inovátory a jejich prostřednictvím, zejména s malými a středními podniky v příhraničních regionech.
Mezi klíčové skupiny subjektů, které budou tvořit budovanou přeshraniční síť, patří regionální organizace inovační infrastruktury, vysoké školy vzdělávající budoucí pedagogy, střední a vysoké školy vzdělávající budoucí zaměstnance firem, organizace poskytující další vzdělávání pedagogů a profesní vzdělávání zaměstnaců, zástupci firemní praxe, především MSP, zástupci veřejné správy (pro regionální rozvoj, školství apod) a případně další.
Základ pro vznikající síť tvoří projektoví partneři, případně členové jejich projektových týmů, každý se svou širokou, s již vybudovanou sítí spolupracujících partnerů a realizovanými projekty.
Jako součást projektu budou v dotčených příhraničních regionech  zpracovány a vzájemně porovnány  analýzy pro zjištění jednak  stávajících stavů v současném  využívání technologie AR/VR, ale zároveň očekávané oblasti rozvoje těchto technologií v horizontu několika let.  Z těchto zjištěných informací budou definovány požadavky směřující do organizací zajišťující vzdělávání pedagogů a zaměstnanců. V návaznosti na to bude v Jihočeském vědeckotechnickém parku vybudováno testovací pracoviště pro VR, které bude využíváno přeshraničně subjekty vytvořené sítě, a ve kterém bude v průběhu projektu vyvinut a otestován vzdělávací program pro pedagogy a zaměstnance.
Hlavním cílem projektu je přeshraniční spolupráce členů zavedené sítě, možnost výměny zkušeností, zavedení nových trendů AR /VR do podnikové praxe a kvalitní příprava budoucích specialistů.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.