POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: IRAS

EC-Day: Podívejte se na video o tom, jak extrahovat kov z popela a strusky

Rostoucí závislost Rakouska a České republiky na dovozu surovin výrazně poukazuje na konečnost některých z nich. Vývoj alternativních koncepcí týkajících se zajištění zásobování kritickými surovinami (jako např. kovy v projektu IRAS) má rozhodující význam pro dlouhodobou hospodářskou stabilitu. Významné zdroje druhotných surovin představují popely a strusky. V Rakousku existuje 11 zařízení pro termické zpracování komunálního odpadu, z toho se 5 zařízení nachází v Dolním a Horním Rakousku. V těchto 5 zařízeních se spaluje téměř 63 % veškerého rakouského odpadu, a v důsledku toho vzniká cca 330 000 t (2015) popelů a strusek. Dodatečným zajímavým zdrojem je v Horním Rakousku LD-struska z ocelářského průmyslu.


V ČR činil objem komunálního odpadu 5,32 mil. t (2014). Z toho 48 % odpadu bylo uloženo na skládkách, 40 % recyklováno (včetně kompostování) a 12 % skončilo ve spalovnách. V ČR existují celkem 4 spalovny odpadu, přičemž jedna z nich v Jihomoravském kraji. Množství strusky a popela, které se dosud výhradně ukládá na skládkách, činilo v roce 2015 157 000 t. Další skutečností je, že do roku 2025 je plánováno 5 dalších zařízení, a v důsledku toho se zvýší objem popelů a strusek.


Hlavním cílem projektu IRAS je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů, jako jsou olovo (Cu), zinek (Zn), kobalt (Co) nebo chrom (Cr), z druhotných surovin. Za tímto účelem se budou kovy uvolňovat z pevné matrice pomocí speciálních bakterií (jako jsou Acidithiobacillus a Leptospirillum) a oddělovat pomocí bioelektrochemického procesu. 

Výsledkem projektu jsou:

1) vývoj procesu biologického loužení pro oddělení kovů z popelů a strusek

2) vývoj bioelektrochemického procesu opětovného získání kovů

3) kombinovaný postup biologického loužení a bioelektrochemického opětovného získání kovů.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/vr7b3OlCeRI 

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.