POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: HTPO

Voda z hlubokých horninových vrstev dokáže hodně! Její teplo lze využít k vytápění a vysoký obsah minerálů je prospěšný pro vaše zdraví. Projektový tým pracuje na koncepci přeshraničního využití ložisek termální vody v okolí Laa/Pasohlávky tak, aby bylo možné tento zdroj udržitelně využívat.

Projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Termální vody, které se již používají pro balneologické účely a které se vyskytují v hloubkách více než 1000 metrů pod povrchem země, mají významný potenciál pro turistiku či energetické využití v budoucnu a mohou taktéž přispět k ekologizaci regionu. Je to však i citlivý zdroj, který může být poškozen nekoordinovaným nadužíváním, a nebo, pokud je používán nesprávně, může mít negativní technické či environmentální důsledky. Tyto pravděpodobně přeshraniční zdroje termální vody v regionu proto potřebují společné koncepce řízení, aby bylo zajištěno jejich účinné a udržitelné využívání a zachovaly se zdroje i pro budoucí generace.

Cílem projektu HTPO je tedy popsat tento výskyt termálních vod v souhrnném geovědním modelu a zhodnotit možné potenciální využití resp. event. konflikty užití. Na základě co nejlepšího poznání výskytu termálních vod v regionu by měly být v součinnosti s rozhodovacími orgány a regionálními zainteresovanými subjekty vyvinuty strategie a konkrétní opatření či nástroje pro budoucí společné řízení těchto zdrojů. To zahrnuje také harmonizaci správních postupů, návrhy na vytvoření společného právního rámce a institucionálních mechanismů. 

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovímu týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.